Všeobecné obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky tvoří ujednání smluvních podmínek nákupu digitální jednotky Bitcoin, případně jiné, alternativní kryptoměny (dále jen „Altcoin“), jako například Litecoin mezi provozovatelem automatu a zákazníkem.

Pro uskutečnění nákupu skrze automat je nezbytné zpracovávat určité osobní údaje kupujícího. Stiskem tlačítka „SOUHLASÍM“ vyjadřujete svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami zpracování osobních údajů.

1. Základní ustanovení

1.1. Předmět VOP – Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují nákup a prodej digitální jednotky Bitcoin, případně jiné alternativní kryptoměny, například Litecoin (pro zjednodušení dále jen „BTC“, pro Altcoiny však platí analogický postup) prostřednictvím automatu provozovaného společností Bitcomp s.r.o. se sídlem Teslova 1120/1, 30100 Plzeň, IČ 03281175 (dále jen „Provozovatel“)

1.2. Souhlas s VOP – Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s VOP, které má možnost si přečíst na obrazovce automatu. Zákazník projevuje souhlas s VOP potvrzením na úvodní obrazovce automatu. Bez odsouhlasení aktuálního znění VOP Zákazník prostřednictvím Automatu není oprávněn provést nákup BTC.

2. Pojmy a definice

2.1. Adresa – BTC adresa, ke které je přiřazen daný počet BTC jednotek převáděných v rámci Transakce.

2.2. Automat – zařízení, které bez lidské obsluhy umožňuje nákup nebo prodej BTC za hotovost.

2.3. Bitcoin – otevřený a decentralizovaný internet peer to peer systém, který vznikl v roce 2009 jako open source software (v návaznosti na white paper s názvem „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systém“ publikovaný pod pseudonymem Satoshi Nakamoto).

2.4. Bitcoin Blockchain – decentralizovaná databáze, v níž jsou evidovány Transakce.

2.5. BTC – digitální jednotka, která odpovídá hodnotě převáděné v rámci nejdelšího Bitcoin blockchainu validního dle pravidel stanovených softwarem Bitcoin Core (https://bitcoin.org/en/bitcoin-core/, https://github.com/bitcoin/bitcoin ) a to ve verzi aktuální ke dni provádění příslušné Transakce.

2.6. BTC peněženka – software umožňující přístup a správu tzv. privátních klíčů, jejichž znalost je nezbytná pro jakékoliv nakládání s BTC a pro generování Adres.

2.7. Konfirmace sítě – potvrzení Transakce v Bitcoin Blockchainu. První Konfirmace je zapsání transakce do bloku. Další Konfirmace vyjadřují počet následujících bloků od zařazení.

2.8. Kurz – směnný kurz BTC/CZK určený k okamžiku uzavření kupní smlouvy dle VOP.

2.9. Osobní údaje – informace o Zákazníkovi jako o osobě identifikované nebo identifikovatelné, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména s odkazem na určitý identifikátor, jímž je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické nebo společenské identity Zákazníka.

2.10. OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.11. Doklad o nákupu – potvrzení Provozovatele o úspěšném nákupu BTC obsahující počet nakoupených BTC, Kurz, uhrazenou částku v Kč a identifikaci Adresy Zákazníka nebo Transakce.

2.12. Doklad o prodeji – potvrzení Provozovatele o úspěšném prodeji BTC obsahující počet prodaných BTC, Kurz, obdrženou částku v Kč a identifikaci Adresy Provozovatele nebo Transakce.

2.13. Registrace – proces registrace Zákazníka, na základě kterého je Zákazník oprávněn koupit BTC za částku převyšující hotovostní limit uvedený na úvodní obrazovce Automatu.

2.14. Transakce – Převod BTC realizovaný v rámci systému Bitcoin spočívající v zápisu nových informací do Bitcoin blockchainu.

2.15. Zákazník – fyzická osoba starší 18 let, která prostřednictvím Automatu nakupuje BTC a tím uzavírá s Provozovatelem kupní smlouvu dle VOP.

2.16. Zákon o AML – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup při nákupu BTC

3.1. Kupní smlouva – Prodej BTC prostřednictvím automatu je realizován na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem, jako kupujícím. Zákazník je oprávněn uzavřít smlouvu pouze svým jménem a na svůj účet, nikoliv v zastoupení jakékoliv jiné osoby, zejména není možné uzavřít smlouvu v zastoupení právnické osoby či jiné fyzické osoby.

3.2. Volba režimu nákupu – Zákazník na úvodní obrazovce Automatu zvolí kategorii rozsahu zamýšleného nákupu. Dle zvolené kategorie se odvíjí hotovostní limity a případné požadavky na registraci Zákazníka.

3.3. Naskenování Adresy Zákazníka – Po zvolení příslušné kategorie poskytne Zákazník Automatu vlastní Adresu, na kterou si přeje zaslat zakoupené BTC. Adresa se poskytuje přiložení příslušného QR kódu ke skeneru, který je součástí Automatu.

3.4. Vložení hotovosti a kupní cena – Po naskenování Adresy Zákazník vloží do podavače Automatu hotovost v Kč, za kterou si přeje zakoupit BTC. Veškerá vložená hotovost odpovídá kupní ceně zakoupených BTC. Automat dle aktuálního kurzu zobrazuje množství BTC, které bude Zákazníkovi zasláno na jeho Adresu. Automat vložené bankovky nerozměňuje ani nevrací.

3.5. Hotovostní limity – Provozovatel je oprávněn stanovit limit výše jednotlivého nákupu i limitovat celkovou výši nákupů za určité období (např. hodinu, den, měsíc, atd.) V případě překročení transakčního limitu bude nákup odmítnut. Zákazník, který není registrován u Provozovatele, může vložit hotovost v maximální výši uvedené na obrazovce u kategorie týkající se nákupu bez registrace. Zákazník, který dokončil proces Registrace u Provozovatele je oprávněn vložit hotovost nad stanovený limit. Žádný zákazník nesmí provést nákup v celkové hodnotě přesahující 270.000,- Kč za jeden kalendářní den.

3.6. Okamžik uzavření kupní smlouvy – Za okamžik uzavření kupní smlouvy podle §1745 OZ je považováno vložení hotovosti do Automatu dle čl. 3.4. VOP. Po vložení hotovosti se na obrazovce Automatu objeví počet zakoupených BTC dle aktuálního kurzu BTC /CZK a započtení případných nákladů na transakční poplatky. Stiskem tlačítka Zákazník pouze potvrzuje, že již nechce vložit do Automatu další peníze a jeho nákup je ukončen.

3.7. Odeslání BTC zákazníkovi na Adresu – Zakoupené BTC budou po uzavření kupní smlouvy a potvrzení nákupu Zákazníkem zaslány na Adresu Zákazníka poskytnutou při procesu nákupu BTC. Příslušná Transakce je podepsána a vyslána do Bitcoinové sítě bezodkladně po potvrzení nákupu Zákazníkem.

3.8. Transakční poplatek – Provozovatel zvolí transakční poplatek k Transakci na Adresu Zákazníka v obvyklé výši, která odpovídá aktuálnímu vytížení Bitcoinové sítě. Může být i nulový. Zákazník bere na vědomí, že potvrzení Transakce v Bitcoin blockchainu je závislé na vytížení sítě a může být provedeno s časovým odstupem od provedení Transakce.

3.9. Doklad o nákupu – Po realizaci Transakce Zákazník obdrží Doklad o nákupu. Pokud Automat není vybaven tiskárnou, může si zákazník nechat odeslat doklad zasláním SMS zprávy na mobilní telefon, případně prostřednictvím emailu. V případě nákupu v anonymním režimu (Automat nevyžaduje po Zákazníkovi autentizaci nebo registraci) je třeba, aby Zákazník své telefonní číslo případně email dodatečně zadal.

4. Postup při prodeji BTC

4.1. Kupní smlouva – Prodej BTC prostřednictvím automatu je realizován na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem, jako kupujícím. Zákazník je oprávněn uzavřít smlouvu pouze svým jménem a na svůj účet, nikoliv v zastoupení jakékoliv jiné osoby, zejména není možné uzavřít smlouvu v zastoupení právnické osoby či jiné fyzické osoby.

4.2. Volba režimu prodeje – Zákazník na úvodní obrazovce Automatu zvolí kategorii rozsahu zamýšleného nákupu. Dle zvolené kategorie se odvíjí hotovostní limity a případné požadavky na registraci Zákazníka.

4.3. Hotovostní limity – Provozovatel je oprávněn stanovit limit výše jednotlivého nákupu i limitovat celkovou výši nákupů za určité období (např. hodinu, den, měsíc, atd.) V případě překročení transakčního limitu bude nákup odmítnut. Zákazník, který není registrován u Provozovatele, může vložit hotovost v maximální výši uvedené na obrazovce u kategorie týkající se nákupu bez registrace. Zákazník, který dokončil proces Registrace u Provozovatele je oprávněn vybrat hotovost nad stanovený limit. Žádný zákazník nesmí provést prodej v celkové hodnotě přesahující 270.000,- Kč za jeden kalendářní den.

4.4. Okamžik uzavření kupní smlouvy – Za okamžik uzavření kupní smlouvy podle §1745 OZ je považováno vygenerování platebního příkazu na Automatu dle čl. 3.4. VOP. Příkaz obsahuje množství BTC k odeslání Provozovateli dle aktuálního kurzu BTC /CZK a započtení případných nákladů na transakční poplatky. Stiskem tlačítka „Prodat“ Zákazník potvrzuje, že již nechce vybírat z Automatu další peníze. Příkaz je vygenerován buď na obrazovce Automatu, nebo vytištěn z tiskárny Automatu. Automat zároveň vygeneruje doklad potřebný pro výběr hotovosti.

4.5. Odeslání BTC Provozovateli na adresu dle platebního příkazu – Zákazník v době 2 až 30 minut (dle typu automatu) odešle prodávané BTC na adresu obsaženou v platebního příkazu.

4.6. Transakční poplatek – transakční poplatek k odeslání BTC při prodejní Transakci volí Zákazník. Je třeba, aby jeho výše byla v dostatečné výši, která odpovídá aktuálnímu vytížení Bitcoinové sítě. Zákazník bere na vědomí, že výběr hotovosti záleží na rychlosti potvrzení Transakce v Bitcoin síti. Aby zákazník mohl vybrat z automatu hotovost, je třeba, aby transakce získala alespoň jednu Konfirmaci sítě.

4.7. Výběr hotovosti – Jakmile Transakce získá alespoň jednu Konfirmaci, Zákazník se může vrátit k Automatu pro vyzvednutí hotovosti. Automat hotovost vydá na základě kódu vygenerovaného při prodeji, případně se prokazuje přímo platebním příkazem (dle typu automatu).

4.8. Doklad o prodeji – potvrzení o prodeji je součástí platebního příkazu, případně je vytištěno zvlášť při výběru hotovosti (dle typu automatu).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Nemožnost odstoupení – Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy dle §1829 a násl. OZ, neboť toto právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na nákup uskutečněný prostřednictvím prodejního Automatu nebo automatizovaných obchodních prostor.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Lhůta pro reklamaci – Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadné plnění zjistil, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení Potvrzení.

6.2. Způsob uplatnění reklamace – V případě uplatnění práva z vadného plnění Zákazník zašle Provozovateli prostřednictvím elektronické komunikace informaci o reklamovaných vadách a dále Potvrzení týkající se reklamovaného nákupu. Bez Potvrzení Provozovatel není schopen posoudit oprávněnost reklamace, a proto na takovou reklamaci nebude brán zřetel.

6.3. Ujednané vlastnosti – Provozovatel negarantuje žádnou kvalitu transakční historie BTC, které budou předmětem prodeje. Zákazník bere na vědomí, že veškerá transakční historie BTC je veřejně přístupná prostřednictvím Bitcoin blockchain a nelze ji měnit. Transakční historie žádným způsobem neomezuje technickou funkčnosti BTC.

6.4. Odmítnutí reklamace – Provozovatel si vyhrazuje reklamaci odmítnout zejména v případě, že:

6.4.1. předmětný nákup nebyl proveden prostřednictvím Automatu a o provedené Transakci nejsou žádné záznamy;

6.4.2. Zákazník neobdržel zakoupené BTC v důsledku uvedení nesprávné Adresy či jiného vlastního pochybení;

6.4.3. Zákazníkem namítané vada spočívá nebo je závislá na transakční historii zakoupeného BTC.

7. Bližší informace a rizika kryptoměn

Zákazník si je vědom zejména následujících skutečností:

7.1. Absence speciální právní úpravy – BTC nejsou v rámci českého práva považovány za peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.), tj. nejsou hotovostními, bezhotovostními ani elektronickými penězi. Obchodování s BTC není aktuálně upraveno českým právem a na vzniklé vztahy budou analogicky aplikována ustanovení platných právních předpisů, především ustanovení OZ.

7.2. Decentralizovaná povaha – Bitcoin je decentralizovaný systém, zejména není regulovaný žádnou státní nebo mezinárodní institucí.

7.3. Volatilita – BTC je vysoce volatilní a jeho hodnota může sklesat i stoupat v řádu desítek procent během krátkých časových úseků.

7.4. Vývoj BTC – Bitcoin je open-source softwarem, který se neustále vyvíjí a mění své vlastnosti a funkce. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad tímto vývojem.

7.5. Hodnota BTC – Hodnota BTC je závislá na mnoha okolnostech, kterou Provozovatel nemůže nijak ovlivnit. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že zakoupené BTC ztratí na své hodnotě nebo jejich využití bude omezené vlivem negativního vývoje v oblasti kryptoměn.

7.6. Transparentnost BTC – veškeré transakce s BTC jsou zaznamenávány do veřejně přístupného Bitcoin blockchainu. Každý tak může kdykoliv zjistit, kolik BTC je v konkrétní okamžik uloženo na konkrétní Adrese, ze kterých Adres byly BTC na tuto Adresu převedeny a na které Adresy byly BTC z této Adresy převedeny.

8. Nebezpečí újmy a odpovědnost Provozovatele a Zákazníka

8.1. Vyšší moc – Provozovatel nenese nebezpečí újmy způsobené vyšší mocí v okamžiku provádění nákupu BTC. Provozovatel zejména nenese odpovědnost za výpadek elektřiny nebo internetu, který nemohl nijak ovlivnit.

8.2. Nesprávný postup Zákazníka – Provozovatel není odpovědný za újmu způsobenou v důsledku nesprávného postupu Zákazníka při nákupu BTC.

8.3. Užívání BTC Zákazníkem – Provozovatel není odpovědný za způsob, kterým Zákazník nakoupené BTC užívá.

8.4. Porušení VOP – Zákazník se zavazuje uhradit újmu, která vznikne provozovateli (včetně pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány), pokud újma vznikne v důsledku Zákazníkova porušení kteréhokoliv ustanovení uvedeného ve VOP, nebo jeho obcházením, zejména rozkládáním nákupů na více dílčích nákupů.

9. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

9.1. Povinnost dle zákona o AML – Provozovatel je oprávněn ověřovat a požadovat po zákazníkovi informace a dokumenty nezbytné pro plnění povinností dle zákona o AML.

9.2. Identifikace – Zákazník bere na vědomí, že pro nákup BTC v hodnotě nad limit 1000 EUR je Provozovatel povinen identifikovat jeho osobu dle §7 ods. 1 Zákona o AML. K identifikaci slouží Registrace Zákazníka, která se provádí prostřednictvím Automatu a prostřednictvím svých webových stránek https://bitcomat.com/. Zákazník je povinen poskytnout pravdivé údaje. V rámci registrace je Zákazník povinen uvést nebo poskytnout zejména:

9.2.1. své číslo mobilního telefonu;

9.2.2. svou fotografii pořízenou Automatem v době registrace;

9.2.3. kopií svého občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného orgánem veřejné moci, který obsahuje alespoň jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, občanství, pohlaví, adresu trvalého pobytu;

9.3. Vlastní hotovost – Zákazník se zavazuje k nákupu BTC použít výhradně své vlastní peněžní prostředky, nikoliv prostředky cizí osoby. Zákazník je oprávněn provádět nákupy BTC pouze pro vlastní potřebu a nikoliv v zastoupení jiné osoby.

9.4. Denní limity – Stanovené hotovostní limity se vztahují k období kalendářního dne. Zákazník bez registrace nesmí provést nákupy v celkovém rozsahu přesahujícím 24.000,- Kč, zejména nesmí rozdělovat nákup do dvou a více spolu jakkoliv souvisejících nákupů. Za související platby se považují platby:

9.4.1. provedené během jednoho dne;

9.4.2. provedené bezprostředně po sobě v následujících dnech;

9.4.3. provedené během pondělí až pátku a opět např. v pondělí. Pro objemové omezení je rozhodná vždy hodnota majetku, který klient Automatu poskytne.

9.5. Objemová omezení – Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden nákup nebo na součet nákupů) nebo omezení počtu provedených nákupů vztahujícím se na jednoho Zákazníka nebo na konkrétní adresu. Zákazník se o aplikování takového omezení dozví tím, že Automat jim požadovaný nákup neprovede.

9.6. Kontrola – v souladu se Zákonem o AML a čl. 8.1. VOP je Provozovatel oprávněn sledovat průběh nákupů a přezkoumávat je a po Zákazníkovi zejména požadovat:

9.6.1. informace o účelu a zamýšlené povaze nákupu;

9.6.2. informace o povaze zdrojů a původu peněžitých prostředků Zákazníka použitých při nákupech;

9.6.3. informaci, zda Zákazník je politicky exponovanou osobou.

9.7. Rizikové transakce – Zákazník se zavazuje, že Automat nevyužije za účelem:

9.7.1. k transferu z nebo do zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek;

9.7.2. k transferu (byť jen z části) osobě nebo od osoby, která má původ v rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu a u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

9.8. Odmítnutí prodeje – pokud Zákazník poruší jakoukoli svoji povinnost dle čl. 8. VOP nebo neposkytne informace dle čl. 8.1. nebo 8.6. VOP nebo se odmítne identifikovat v souladu s čl. 9.2. VOP, je provozovatel oprávněn odmítnout prodej BTC.

10. Osobní údaje

S uzavřením a plněním smlouvy, jakož s plněním zákonných povinností Provozovatele při provozu Automatu je neoddělitelně spojeno zpracování osobních údajů Zákazníka. Informace o povaze a účelech zpracování tvoří přílohu VOP. Provozovatel prohlašuje, že zpracování osobníc údajů probíhá v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky a právem EU.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Provozní doba – Automat je veřejně přístupný v závislosti na otevírací době prostoru, kde je umístěn.

11.2. Řešení sporů – Vzájemné spory vzniklé z nákupu BTC nebo v souvislosti s ním budou řešeny před soudy České republiky.

11.3. Mimosoudní řešení – Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a Zákazníkem mohou být projednávány v rámci mimosoudního řešení sporů. V takovém případě je Zákazník (je-li spotřebitelem) oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/ )nebo řešit spor skrze online řešení sporů v rámci platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr ). Provozovatel doporučuje, aby k vyřešení předmětné situace Zákazník v prvé řadě využil individuální kontakt s Provozovatelem.

11.4. Rozhodné právo – Rozhodným právem pro plnění dle VOP, jakož i výklad VOP, je právo České republiky.

11.5. Komunikace – Komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je vedena pouze písemnou formou a v českém jazyce. Za písemnou komunikaci je pro účely VOP považována i elektronická komunikace prostřednictvím emailu.

11.6. Kontaktní údaje – Provozovatele lze kontaktovat na tel. čísle 778 437 700, elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@bitcomp.cz, nebo korespondenčně na adrese Bitcomp s.r.o.,Teslova 1120/1, 30100 Plzeň.

Tyto VOP jsou platné od 1.1. 2019.

Informace o zpracování osobních údajů

Při prodeji digitální jednotky Bitcoin případně jiné, alternativní kryptoměny (dále jen „Altcoin“), jako například Litecoin (pro zjednodušení dále jen „BTC“, pro Altcoiny však platí analogický postup) prostřednictvím tohoto automatu může být nutné zpracovávat určité osobní údaje zákazníka. V takovém případě bude za toto zpracování odpovídat správce, tedy provozovatel Automatu, Ing. Martin Pilař, MBA, jednatel Bitcomp s.r.o. se sídlem Teslova 1120/1, 30100 Plzeň, IČ 03281175 (dále jen „Provozovatel“). Zpracování osobních údajů je nezbytné jednak k technickému zajištění plnění smlouvy a jednak z nutnosti plnit povinnosti uložené Provozovateli zákonem za účelem předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Níže bychom Vás chtěli upozornit, jak bude s Vašimi osobními údaji, jako Zákazníka, nakládáno.

Jaké osobní údaje budou zpracovány a proč?

Zákony v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu omezují objem transakcí, které je možné realizovat, aniž by Provozovatel musel zákazníka ztotožnit. Automat tak uskutečňuje prodej BTC ve třech režimech, které se liší rozsahem zpracovávaných osobních údajů a zároveň možným objemem prodávaných BTC.

Režimy prodeje BTC

Nejmenší objemy BTC je možné nakupovat v anonymním režimu, kdy zákazník poskytne pouze adresu pro zaslání nakoupených BTC. V tomto režimu tak nejsou sbírané žádné osobní údaje zákazníka, neboť adresu Bitcoinové peněženky nemůže Provozovatel spojit s osobou zákazníka. V tomto režimu je objem transakcí značně omezen, a pokud si zákazník přeje nakoupit BTC ve větším objemu, musí zvolit jiný režim prodeje, kde je vyžadováno poskytnutí identifikace zákazníka. Větší objemy nákupů lze provádět pouze v rámci pseudonymního režimu, kdy zákazník poskytne Provozovateli své telefonní číslo za účelem přiřazení transakcí k určité osobě. V tomto režimu lze nakupovat BTC ve větším objemu než v anonymním režimu, nicméně prodeje jsou stále značně omezeny. Nejmenší omezení nákupu umožňuje režim prodeje registrovaným zákazníkům. Nemá-li již zákazník zřízenou registraci u provozovatele, je automatem proveden registračním procesem, kdy je od něj vyžadováno mimo jiné poskytnutí telefonního čísla na mobilní telefon, pořízení fotografie fotoaparátem zabudovaným v automatu a poskytnutí kopie občanského průkazu totožnosti.

Kategorie zpracovávaných údajů

V rámci prodeje BTC v rámci automatu tak budou zpracovávány zejména následující kategorie údajů:

Kategorie údajů: Identifikační údaje

Vysvětlení: Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého bydliště, místo narození, občanství, fotografie a pohlaví. Všechny tyto údaje jsou vyžadovány na základě zákonné povinnosti identifikace zákazníka.

Kategorie údajů: Kontaktní údaje

Vysvětlení: Číslo mobilního telefonu. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem jednak potvrzení identifikace osoby, jednak k zaslání potvrzení o provedeném nákupu. Provozovatel může prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů kontaktovat zákazníka, pokud je to nezbytné v souvislosti s provedeným prodejem BTC nebo k plnění zákonných povinností Provozovatele.

Kategorie údajů: Údaje o transakcích

Vysvětlení: Množství vložených finančních prostředků, množství prodaného BTC, adresa pro zaslání BTC, datum uskutečnění transakce apod. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění prodeje BTC a jeho zaslání zákazníkovi. Údaje o transakcích jsou dále evidovány pro účely zákonné archivace při předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu.

Kategorie údajů: Údaje o poskytnutých dokladech

Vysvětlení: Druh průkazu totožnosti, číslo průkazu, platnost průkazu, označení vydávajícího orgánu. Tyto údaje jsou zpracovávány pro účely splnění zákonné evidenční povinnosti k prokázání řádné identifikace zákazníka. V průběhu registrace je pořízena kopie dokladu totožnosti pro ověření, že zákazník tímto dokladem skutečně disponuje a zaznamenání příslušných identifikačních údajů zákazníka.

Kategorie údajů: Další údaje pro provedení zákonné kontroly

Vysvětlení: Informace o účelu a povaze nákupu BTC, o zdrojích a původu finančních prostředků použitých k nákupu BTC, informace, zda je zákazník politicky exponovanou osobou a další požadované údaje k provedení kontroly dle zákona č. 253/2008 Sb.. Tyto údaje je Provozovatel povinnen v určitých případech po zákazníkovi požadovat pro účely zajištění předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu a evidovat je pro případ kontroly ze strany orgánů dohledu.

Další informace ke zpracování

Provozovatel je ze zákona povinen sledovat průběh transakcí, a zda nedochází k podezřelým obchodům. Sledování probíhá částečně automatizovaně, kdy Automat sleduje zejména objemy prodejů za určitá období a automaticky odmítne prodej BTC v rozsahu překračujícím zákonné limity. Další vyhodnocení může probíhat za použití automatizovaných a manuálních prostředků. Pokud zákazník poskytne kontaktní údaje, bude moci využívat s tím spojených funkcí automatu, zejména pseudonymní režim a režim pro registrované zákazníky a zasílání potvrzení o provedených prodejích. Bez poskytnutí těchto údajů nelze tyto funkce použít a zákazník může využít automat jen v anonymním režimu. Pokud zákazník neposkytne identifikační údaje, případně další údaje pro provedení zákonné kontroly, nemůže automat používat v jiném než anonymním režimu s omezením na objem prodejů vyplývajícím ze zákona.
Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu až 3 let od skončení kalendářního roku, ve kterém proběhl poslední prodej BTC, pokud prodej nepřesáhl objem 1000 EUR, nebo po dobu až 10 let od toho okamžiku, pokud prodej přesáhl 1000 EUR, případně prodej uskutečnil registrovaný zákazník.

Komu mohou být osobní údaje zákazníka zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou udržovány v tajnosti, nicméně v rámci provozu automatu může mít k osobním údajům přístup provozovatel serverové části automatu.
Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká má zákazník práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník zejména právo na: přístup k informacím o zpracování osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů+ opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů; omezení zpracování osobních údajů; přenositelnost údajů; podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím zaslání požadavku e-mailem na níže uvedenou kontaktní adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování dotčených osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Kde získat další informace?

Komplení znění Zásad zpracovnání osobních údajů naleznete na našem webu https://bitcomat.com. Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo by jste chtěli získat další informace, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu na adresu: info@bitcomp.cz

Tyto Veřejné obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2019